Have cryptarithm2 use transformers, fixes AMP errors.
[nofib.git] / Simon-nofib-notes
2013-01-16  Simon Peyton JonesAdd notes about nofib
2010-05-30  Marco Túlio Gontij... Simon-nofib-notes: Small fix.
2009-10-20  simonpj@microsoft.comAdd nofib notes
2009-10-19  simonpj@microsoft.comAdd notes about rewrite
2009-04-03  simonpj@microsoft.comAdd notes to Simon-nofib-notes
2007-08-09  simonpj@microsoft.comAdd to nofib notes 2008-05-28
2003-02-17  simonpj[project @ 2003-02-17 15:11:08 by simonpj]
2002-07-10  simonpj[project @ 2002-07-10 13:11:25 by simonpj]
2002-06-06  simonpj[project @ 2002-06-06 16:02:25 by simonpj]
2002-04-01  simonpj[project @ 2002-04-01 13:58:09 by simonpj]
2001-12-10  simonmar[project @ 2001-12-10 16:37:25 by simonmar]
2001-11-27  simonmar[project @ 2001-11-27 12:18:11 by simonmar]
2000-09-14  simonpj[project @ 2000-09-14 14:12:38 by simonpj]