Add ghc-iserv wrapper (#367)
[hadrian.git] / src / Rules / Wrappers.hs
2017-07-18  Zhen ZhangAdd ghc-iserv wrapper (#367)
2017-07-09  Zhen ZhangFix documentation rules (#324)
2017-06-30  Ben GamariVarious portability fixes (#331)
2017-06-25  Zhen ZhangAdd Install Rules (#312)
2017-06-07  Zhen ZhangAdd binary wrappers for hp2ps, hpc, hsc2hs (#321)
2017-06-07  Zhen ZhangFix implicit assumption about inplace installation...