entryHeapCheck: fix calls to stg_gc_fun and stg_gc_enter_1