tests: remove extra_files.py (#12223)
[ghc.git] / testsuite / tests / typecheck / should_fail / T8883.stderr
2015-12-15  Simon Peyton JonesAllow recursive (undecidable) superclasses
2015-12-01  Simon Peyton JonesRefactor treatment of wildcards
2015-07-09  Simon Peyton JonesInfer types with flexible contexts
2015-04-30  Simon Peyton JonesTidy up treatment of FlexibleContexts
2014-11-21  Simon Peyton JonesWibbles (usually improvements) to error messages
2014-11-04  Simon Peyton JonesTestsuite error message changes
2014-06-11  Simon Peyton JonesImprove error message in Trac #8883
2014-04-19  Jan StolarekValidate inferred theta. Fixes #8883