Merge branch 'master' into atomics
[ghc.git] / rts / Linker.c
index 4961ecf..6490242 100644 (file)
@@ -1140,8 +1140,11 @@ typedef struct _RtsSymbolVal {
       SymI_HasProto(stg_labelThreadzh)                                  \
       SymI_HasProto(stg_newArrayzh)                                     \
       SymI_HasProto(stg_newArrayArrayzh)                                \
+      SymI_HasProto(stg_casArrayzh)                                     \
       SymI_HasProto(stg_newBCOzh)                                       \
       SymI_HasProto(stg_newByteArrayzh)                                 \
+      SymI_HasProto(stg_casIntArrayzh)                                  \
+      SymI_HasProto(stg_fetchAddIntArrayzh)                             \
       SymI_HasProto_redirect(newCAF, newDynCAF)                         \
       SymI_HasProto(stg_newMVarzh)                                      \
       SymI_HasProto(stg_newMutVarzh)                                    \