Fix typo
authorRoman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>
Wed, 17 Sep 2008 02:09:40 +0000 (02:09 +0000)
committerRoman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>
Wed, 17 Sep 2008 02:09:40 +0000 (02:09 +0000)
Data/Vector/IVector.hs

index c0e567a..c449e62 100644 (file)
@@ -331,7 +331,7 @@ update v w = new (New.update (New.unstream (stream v)) (stream w))
 
 bpermute :: (IVector v a, IVector v Int) => v a -> v Int -> v a
 {-# INLINE bpermute #-}
-bpermute v is = is `seq` map (v!) is
+bpermute v is = v `seq` map (v!) is
 
 -- Mapping/zipping
 -- ---------------