Bump version 0_5
authorRoman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>
Thu, 27 Sep 2012 22:33:13 +0000 (22:33 +0000)
committerRoman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>
Thu, 27 Sep 2012 22:33:13 +0000 (22:33 +0000)
primitive.cabal

index 2f9c1bf..c58d00c 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 Name:           primitive
-Version:        0.4.9
+Version:        0.5
 License:        BSD3
 License-File:   LICENSE
 Author:         Roman Leshchinskiy <rl@cse.unsw.edu.au>